Informació de pagament a proveïdors

D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, es fa públic el període mig de pagament global a proveïdors del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA:

- Període mig de pagament a proveïdors del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA - 2014, 2015, 2016, 2017