Avís legal

Avís legal i política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA (en endavant, el Patronat) informa que figura inscrit en el Registre Mercantil de Girona, full 193, volum 908, inscripció GI-6155, amb CIF A17031246 i amb domicili a l’avinguda Sant Francesc, núm. 29, 3r, de Girona (CP 17001).

El Patronat és el titular dels llocs web dels dominis costabrava.org, costabravacruiseports.com, costabravagironacb.com, costabravagironafestivals.com, somactiunatura.com, sombenestar.com, somcultura.com i costabravasocial.com així com dels seus subdominis (en endavant, els webs del Patronat). Aquests webs tenen per objecte facilitar al públic en general el coneixement dels serveis, les activitats i les promocions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Drets sobre els webs del Patronat

Sobre els continguts d’aquest lloc web, inclosos els textos, les imatges i els dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen al Patronat o a tercers que n’han autoritzat l’ús. El Patronat presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. Amb caràcter general, i llevat que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense propòsit comercial i per a les finalitats pròpies dels webs del Patronat.

Privacitat i protecció de dades

Amb la informació que se us proporciona a continuació, el Patronat vol tenir-vos al corrent de la política de privacitat que aplica pel que fa a les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: el Patronat compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades que es troben sota la nostra responsabilitat es tracten d’acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: respecte a les dades que ens faciliteu, s’adoptaran les mesures de seguretat adients, tant tècniques com organitzatives, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

Finalitats de les dades: al lloc costabrava.org hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal, i la informació que ens faciliten les persones interessades la tractem amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte. Sol·licitem les dades personals següents per respondre als requeriments dels usuaris dels webs del Patronat: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per donar curs a les vostres sol·licituds i respondre als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugueu tenir amb relació a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través d’aquest, el tractament de les vostres dades personals o qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com altres consultes que pugueu tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.
 2. Formulari de registre de compte (per a la descàrrega d’imatges). En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar l’alta de registre del vostre compte: nom, cognoms i adreça electrònica.
 3. Formulari de descàrrega d’arxius (per a la descàrrega d’e-books). En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar la descàrrega: nom, adreça electrònica i país.
 4. Formulari de subscripció. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar la llista de subscripcions: nom, cognoms i adreça electrònica.
 5. Formulari per adherir-se a les activitats o els serveis que en cada moment s’ofereixin o es prestin a través d’aquest lloc web. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar la sol·licitud: nom, adreça electrònica i, opcionalment, dades addicionals (com ara acompanyants, quan es tracti de trobades).

Hi ha altres finalitats per a les quals tractem les vostres dades personals:

 1. Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 2. Per millorar i donar suport als serveis que ofereix aquest web.

Temps de retenció de les dades personals. Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la subscripció a les nostres activitats.
 • Mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Com podeu exercir els vostres drets. Podeu trametre una comunicació escrita al responsable de Protecció de Dades, sigui al domicili social del Patronat o a l’adreça electrònica dpd@ddgi.cat, adjuntant en tots dos casos una fotocòpia del vostre DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 1. Dret de sol·licitar l’accés a les dades personals.
 2. Dret de sol·licitar-ne la rectificació (en cas que siguin incorrectes).
 3. Dret de sol·licitar la limitació del seu tractament (en aquest cas, el Patronat només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions).
 4. Dret de retirar el consentiment: si heu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 5. Dret de reclamar davant de l’autoritat de control: si considereu que hi ha un problema amb la manera com el Patronat maneja les vostres dades, podeu adreçar les vostres reclamacions al responsable de Protecció de Dades del Patronat (esmentat anteriorment) o a l’autoritat de protecció de dades que escaigui, essent l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la indicada en el cas de Catalunya.
 6. Dret d’oposar-vos al tractament: el Patronat deixarà de tractar les dades de la manera que indiqueu, llevat que calgui continuar tractant-les per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 7. Dret a l’esborrament de les dades: llevat d’imperatiu legal, les vostres dades s’esborraran quan ens ho sol·liciteu.

Abans de facilitar-nos dades personals d’un tercer, caldrà que hàgiu informat aquest tercer i que li hàgiu sol·licitat el consentiment respecte als punts exposats aquí.

En facilitar-nos les vostres dades entenem que ens autoritzeu expressament a fer-ne el tractament en els termes descrits prèviament.

Cookies: al nostre web es recullen altres dades no identificatives l’obtenció de les quals té lloc a través d’unes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web i que es detallen dins l’apartat «Política de cookies».

El Patronat informa així mateix que les dades contingudes dins les llistes d’empreses i entitats que figuren en aquest web han estat facilitades per les mateixes empreses o entitats o s’han obtingut de llistes públiques i d’accés lliure; en aquest cas, el Patronat no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes al web.

Propietat intel·lectual de l’arxiu d’imatges

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona posa el seu arxiu d’imatges a disposició del públic. En utilitzar les imatges cal respectar les condicions següents:

Les imatges s’han de reproduir íntegrament. No es poden modificar.

 1. Cal fer visibles les referències que identifiquen cada imatge: lloc, nom del fotògraf i referència a l’Arxiu d’Imatges PTCBG.
 2. No es poden destinar a la venda i no es poden incloure en publicacions destinades a la venda ni en serveis que requereixin una subscripció o accés mitjançant pagament previ.
 3. En la difusió de les imatges no es poden establir condicions d’ús o limitacions tècniques diferents de les que apareixen en les presents condicions d’ús.
 4. L’obtenció de les imatges no implica que el Patronat doni suport a qui les utilitza. No es pot incloure cap referència en aquest sentit, llevat que existeixi una autorització prèvia i per escrit del Patronat.
 5. Qualsevol ús diferent dels autoritzats en les presents condicions d’ús exigeix una autorització prèvia i per escrit del Patronat. El Patronat és el titular dels drets sobre aquesta pàgina així com de la base de dades formada pel conjunt de les imatges de l’arxiu i de tota la informació relacionada.

Serveis de reserves accessibles des de la pàgina web

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona informa que ha subscrit un seguit d’acords per a la prestació de serveis de reserves turístiques. En virtut dels acords esmentats, els proveïdors dels serveis en qüestió són responsables dels fitxers en els quals s’integraran les dades dels usuaris i adquireixen l’obligació de tractar-les respectant les garanties que estableix la normativa comunitària sobre protecció de dades. El Patronat informa que no es fa responsable de l’incompliment d’aquesta normativa; no obstant això, agrairà qualsevol comunicació o queixa que els usuaris li facin arribar en aquest sentit. Per exercir els seus drets, els usuaris dels serveis de reserva s’han d’adreçar als proveïdors d’aquests. L’usuari podrà comprovar a la finestra del seu navegador quan es troba en un lloc propi del Patronat i quan és en una pàgina dels proveïdors de serveis de reserves turístiques.

Responsabilitat per continguts aliens

El Patronat no es fa responsable del contingut, l’exactitud i l’actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la qual es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

Fonts

Les dades dels allotjaments turístics han estat subministrades per la Generalitat de Catalunya, per l’Associació Turística d’Apartaments i pel mateix fons del Patronat de Turisme. El Patronat no es responsabilitza de les dades subministrades per les dues primeres entitats.

La informació sobre restaurants recollida als webs del Patronat correspon a la proporcionada pel Club d’Enogastronomia de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.